• BIST 97.533
  • Altın 145,969
  • Dolar 3,5805
  • Euro 3,9998
  • İstanbul : 21 °C
  • Ankara : 14 °C
  • İzmir : 20 °C
  • Antalya : 21 °C
  • Erzurum : 13 °C
  • Bursa : 19 °C

Muvafakat verilmemesinde 2 işleme de iptal kararı

Arşiv memuru, KPSS ile Kütüphaneci olarak yerleşti. Aday, hem muvafakat verilmemesini hem de atamanın iptal edilmesine dava açtı
Muvafakat verilmemesinde 2 işleme de iptal kararı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan bir memur, 2012/1 KPSS tercih işlemleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığına Kütüphaneci olarak yerleşmiştir.

Çalışılan ve yerleşilen her iki kadro da memur olduğu için muvafakat alınması zorunludur. Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacını gerekçe göstererek muvafakat vermemiş, bunun üzerinde de Kültür ve Turizm Bakanlığı atama işlemini iptal etmiştir.

Memur, her iki işlemin birden iptali için dava açmıştır. Kocaeli İdare Mahkemesi "Bu durumda, davacının kendisine tanınan ve öğrenimine göre yükselme olanakları daha fazla olan görevde bulunma hakkından yararlanmasını sağlayıcı nitelikteki atamaya, muvafakat verilmemesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Hal böyle olunca naklen atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün dava konusu işleminde hukuka uygunluk görülmemiş olup, bu işlem gerekçe gösterilerek davacının naklen atanma talebinin reddine ilişkin tesis edilen dava konusu Kültür ve Turizm Bakanlığı işleminde de hukuka uygunluk bulunmamaktadır." diyerek her iki işlemi birden iptal etmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.

KOCAELİ

2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/1

KARAR NO: 2013/951

DAVACI :

DAVALI : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü... Bölge Müdürlüğüne bağlı ... Tapu Müdürlüğünde genel idare hizmetler sınıfında arşiv memuru olarak görev yapan davacının, KPSS 2012/1 yerleştirme sonuçlarına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine kütüphaneci olarak yerleştirilmesine rağmen muvafakat verilmemesi nedeniyle atamasının yapılmamasına ilişkin 01.01.2012 tarih ve 229737 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı işlemi ile 17.10.2012 tarih ve 21598 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davada; çalıştığı kurumda hizmetine ihtiyaç bulunmadığı, naklen atanmak istenilen kadronun mesleki ve; teknik eğitime uygun, halihazırda bulunulan kadroya nazaran üst bir kadro niteliğinde olduğu, dava konusu işlemlerin hukuka ve eşitlik ilkesine aykırılık taşıdığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAVUNMASININ ÖZETİ : 657 sayılı Kanunun 74. maddesi hükmü gereğince idarenin takdir hakkı bulunduğu, 2012 yılı sonu itibarıyla 1262 tapu arşiv memurluğu kadrosu bulunmasına rağmen 550 personelle hizmet verildiği, dolayısıyla ülke genelinde 712 davacının çalıştığı ... Tapu Müdürlüğü bazında ise davacının haricinde 1 tapu arşiv memuruna daha ihtiyaç bulunduğu, davacının muvafakat talep ettiği kadronun halihazıra bulunduğu kadroya nazaran görevde yükselme niteliğinde sayılamayacağı ve; kariyer mesleği olmadığı, bu yönleriyle dava konusu işlemin hukuka ve mevzuat hükümlerine uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren... 2. idare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü... Bölge Müdürlüğüne bağlı... Tapu Müdürlüğünde genel idare hizmetler sınıfında arşiv memuru olarak görev yapan davacının, KPSS 2012/1 yerleştirme sonuçlarına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine kütüphaneci olarak yerleştirilmesine rağmen muvafakat verilmemesi nedeniyle atamasının yapılmamasına ilişkin 01.11.2012 tarih ve 229737 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı işlemi ile 17.10.2012 tarih ve 215598 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesinin birinci fıkrasında; memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kuramların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya; 68.maddedeki esasları çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakillerinin mümkün olduğu, kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteğinin şart olduğu kurala bağlanmıştır.

657 sayılı Yasanın 74. maddesi gereği kurumlar arası yer değiştirme işlemi kurumların karşılıklı muvafakati ile sağlanmaktadır. Bu hükme göre kuram değiştirme talepleri bir memurun yeni bir üst öğrenimi bitirmesi, diğer bir kurumun açtığı kariyer nitelikli bir görevin sınavını kazanması, mali imkanlarının daha iyi olması, üst görev olması, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olacağı ve; hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalışması gibi çeşitli sebeplere dayanabilmektedir.

Memurun çalıştığı kurumun muvafakat verip vermeme konusunda takdir yetkilerinin bulunduğu şüphesizdir. Ancak idarenin takdir yetkisi kullanırken kadro durumu, ihtiyaç, atanacak kişinin niteliklerinin değerlendirmesi gerektiği, aksine bir davranışın bu hususta idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullanılması sonucunu doğuracağı kuşkusuzdur.

Dava dosyasının incelenmesinden; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Programından mezun davacının 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre... Bölge Müdürlüğüne bağlı... Tapu Müdürlüğü emrinde genel idari hizmetler sınıfında tapu arşiv memura kadrosuna atanarak göreve başladığı. 2012/1 KPSS sonucuna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı... İli taşra teşkilatına teknik hizmetler sınıfında Kütüphaneci unvanıyla yerleştirilmesi üzerine davacının 30.07.2012 günlü dilekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na... İl Kütüphaneci kadrosuna atanmak üzere başvurduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca davacının atamasının gerçekleştirilebilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden muvafakat istenildiği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 17.10.2012 gün ve 21598 sayılı işlemi ile personel ihtiyacı olması, görev yaptığı birimde iş hacmine göre personel eksiği bulunduğu gerekçe gösterilerek davacının atanmasına muvafakat verilmediği, bu işlem üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 01/11/2012 gün ve 229737 sayılı işlemi ile atanma talebinin de reddedilmesi ve davacıya tebliği akabinde tarih ve sayıları belirtilen davalı idarelerin işlemlerinin iptalleri istemiyle açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda anılan Kanun hükümleri gereği memurun kurumundan muvafakat alması halinde başka bir kuramdaki göreve atanabilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak idarenin takdir yetkisi içerisinde olan muvafakat verilmesi işleminde, belirleyici olan kriterin kamu yararı ve hizmet gereği olacağında şüphe yoktur.

Memurların bir kurumdan diğer kuruma atanmak için muvafakat istemlerinin reddine ilişkin işlemlerin yargısal denetimde; kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde; kişilerin eğitim durumları ve yükselme olanakları dikkate alınmak suretiyle kadrolar arasında yapılacak bir karşılaştırma sonucunda bir karar verilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, memurun gördüğü yüksek öğrenim, edindiği bilgi ve; tecrübeler doğrultusunda daha üst görevi yapabilmesine olanak tanınması kariyer ilkesinin gereği olmakla birlikte aldığı öğrenim sonucu edindiği bilgi ve beceri doğrultusunda önceki görevine göre yükselme olanağı bulunan statüdeki mesleği ifa etmesi, bu suretle kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına da uygun düşeceği kuşkusuzdur.

Bu durumda, davacının kendisine tanınan ve öğrenimine göre yükselme olanakları daha fazla olan görevde bulunma hakkından yararlanmasını sağlayıcı nitelikteki atamaya, muvafakat verilmemesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca naklen atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün dava konusu işleminde hukuka uygunluk görülmemiş olup, bu işlem gerekçe gösterilerek davacının naklen atanma talebinin reddine ilişkin tesis edilen dava konusu Kültür ve Turizm Bakanlığı işleminde de hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerinin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 290,90 TL yargılama giderinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, posta ücreti avansından artan kısmın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 10.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2016 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : | Haber Yazılımı: CM Bilişim