• BIST 96.636
  • Altın 144,667
  • Dolar 3,5715
  • Euro 4,0214
  • İstanbul : 16 °C
  • Ankara : 9 °C
  • İzmir : 19 °C
  • Antalya : 19 °C
  • Erzurum : 8 °C
  • Bursa : 15 °C

Hangi memurlar kamu görevlileri silah taşıma ruhsatı alabilir?

Devlet memurlarının hangileri silah taşıyabilir? Doğu ve Güneydoğu bölgesinde görev alan ve terör şartları altında görev yapmaya mecbur olan memurlar silah taşıyabilir mi?
Hangi memurlar kamu görevlileri silah taşıma ruhsatı alabilir?

Can güvenliği sebebiyle hangi memurlar silah taşıyabilir ve silah taşıma ruhsatı alabilir...

Silah ruhsatı alabilecek memurlar sınırlı olup, her devlet memuru kamu görevlisi taşıma ruhsatı alamaz. Silahların satılması, taşınması veya bulundurulmasında başvurulan ilk mevzuat 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunudur. Bu kanun uygulanmasını göstermek üzere bir de 1991 yılında "Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik" adıyla bir yönetmelik çıkarılmıştır. İlgili yönetmeliğin 7. maddesine göre, Valiler yapılan iş ve bulunulan yeri gözönüne alarak can güvenliği tehlikeye düşecek olanlara, talepleri halinde, taşıma ruhsatı verebilmektedir. 

CAN GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA VALİLERE SİLAH TAŞIMA HAKKI

Bunun için yönetmeliğin 7. maddesine uygun olarak Valiliğe müracaat etmek gerekmektedir. Bu kapsamda, Doğu ve Güneydoğu'da çalışmakta olup güvenliklerinin tehlikeye düştüğünün düşünen memurlar Valiliğe başvurmalıdır.

SİLAH TAŞIMALARINA İZİN VERİLEN KAMU GÖREVLİLERİ

Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri, Yönetmeliğin 8. maddesine göre şöyle sıralanır:

Madde 8 – Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılanlar ile (3) numaralı bendi uyarınca silah taşımalarına karar verilen kamu görevlileri;

a) Cumhurbaşkanı, Başbakan,Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,
2) Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,
3) Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,
4) Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.

b) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;
1 – Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için),
2 – Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

c) Devlet, belediye,özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma,bakım onarım işlerinde çalışanlardan;
1 – Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilirler),
2 – Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol,bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (mesku bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
3 – PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu,yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
4 – TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
5 – Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
6 – Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
7 – Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
8 –14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine,
9 – Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
10 – İnfaz koruma başmemurları ile memurlarına (ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),
11 – Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
12 –( Mülga: 30/6/1994 - 94/5825 K.)
13 – Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,
14 – Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,

d) Paraya vazıülyed olanlardan;
1 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
2 – Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
3 – Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler).

e) Özellik arzeden görev yapanlardan;
1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline,
2) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara, (1)
3) TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,
4) Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,
5) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara.
6) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
7) Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
8) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyelerine,
9) Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,
10) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,
11) İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına.
12) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,
13) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,
14) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri, pompa istasyonları başteknisyenleri ve depo müdürlerine,

Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile (e) bendinin (1),(2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiç bir işleme ve harca gerek kalmaksızın bu silahlarını da taşıyabilirler.

(Değişik son fıkra: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.-hakim 

-savcılar, 

-teftiş ve denetim yetkisi olan kariyer meslek mensupları

RUHSAT ŞEKİLLERİ

Silahlar bulundurma veya taşıma ruhsatlı olmak üzere iki şekilde verilmektedir. Bulundurma ruhsatlı silahlar ise meskende veya işyerinde bulundurma olarak alınabilmekte, bu silahların başka bir yere götürülebilmesi için Valilikten izin almak gerekmektedir.

MEMURLUK BİTTİYSE BİLDİRMEK ZORUNDA!

Silah taşıma ruhsatı hakkı veren kamu görevi (işten ayrılma, emeklilik vs.) sona erdi ise ya da harçsız silah taşıma hakkı veren görev sona erdi (Muhtarlık ya da Belediye başkanlığı görevi bitti vs.) ise, memurun, durumu ruhsatı veren merciiye 6 ay içinde bildirme zorunluluğu vardır. Bildirimde bulunulmaması durumunda silaha ait ruhsat iptal edilir ve 6 ay içerisinde silahın devri yapılır. 6 ay içinde devir işlemleri de gerçekleşmezse silah adli makamlara intikal ettirilir. Üzerinize kayıtlı başka silah varsa bu silahların ruhsatları da iptal edilerek devir ettirilir. Ayrıca bir daha ruhsat almanız mümkün olmaz.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2016 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : | Haber Yazılımı: CM Bilişim