• BIST 96.400
  • Altın 144,302
  • Dolar 3,5616
  • Euro 4,0009
  • İstanbul : 18 °C
  • Ankara : 9 °C
  • İzmir : 19 °C
  • Antalya : 15 °C
  • Erzurum : 10 °C
  • Bursa : 12 °C

Engelli çocuğu olan memurlara mazeret izni!

Devlet memurlarına, 16 yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da devamlı hastalığı olan çocuğunun hastalanması durumunda 10 güne kadar mazeret izni verilecek.
Engelli çocuğu olan memurlara mazeret izni!

Memurlara, 16 yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması durumunda, 10 güne kadar mazeret izni verilebilecek.

AK Parti Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve milletvekili arkadaşlarının "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklife göre, memurlara, 16 yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilebilecek.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar arasına, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar da ekleniyor.

Teklifle, Büyükşehir Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, bazı kanunlarda doğacak hukuksal boşlukların giderilmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulacak.

Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilecek. Yeterli personel bulunmaması halinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilecek.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere, Kabahatler Kanunu'nda belirlenen usule göre il valileri tarafından 250 TL idari para cezası verilecek. Tekrarı halinde bu ceza iki katı olarak uygulanacak.

Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ilişkin iş ve kaynaklar, Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarına devredilecek.

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nda öngörülen değişiklikle, üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birliğin başkanı İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olacak.

Teklifle, il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı kurulmuş olan il afet ve acil durum müdürlükleri, büyükşehirlerde il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin sona ermesi sonucunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı olarak yeniden yapılandırılıyor.

İŞTE TEKLİFİN TAM METNİ

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesine aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E) fıkrası (F) olarak değiştirilmiştir.

E) Memurlara, on altı yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir."

MADDE 2- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,"

MADDE 3- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Tüm acil çağrılan karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması halinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

"Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer kurumlar tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları her hangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirlenen usule göre il valileri tarafından, 250 TL idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır."

MADDE 4- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı ve büyükşehir belediyesi kurulan illerde ise il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için bu maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde ifade edilen kamu görevlilerinin yanı sıra il ve ilçelerdeki mahalle muhtarlarınca kendi aralarından iki üye seçilir. Bu illerde İl Genel Meclisi tarafından hayırsever vatandaşlar arasından seçilen iki üye; il sosyal yardımlaşma ve dayamşma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenir. Ayrıca, il veya ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu bulunmaması halinde il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenir."

MADDE 5- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "il özel idaresi" ibaresinden sonra gelmek üzere il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 4562 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde geçen "üyelerden" ibaresinden sonra gelmek üzere büyükşehir belediyesinin kurulduğu illerde ise bu üyelerin yanı sıra OSB'nin kurulduğu İl'in valisinden" ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasının başına "Büyükşehir belediyesinin kurulduğu illerde valiler hariç olmak üzere," ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan "il özel idaresi" ibaresinden sonra gelmek üzere il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 12- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin OSB'lerinde sahip olduğu hak ve mükellefiyetler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarına devredilir."

MADDE 8- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ı "Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarıdır."

MADDE 9- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi "Başkanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:" şeklinde değiştirilmiş ve aym - maddenin ikinci fıkrasına "Başkanlığın" ibaresinden sonra gelmek üzere "merkez" ibaresi, anılan Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin başlığında yer alan "BAŞKANLIĞI" ibaresinden sonra gelmek üzere "MERKEZ" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 5902 sayılı Kanunun Üçüncü Bölüm başlığı "Taşra Teşkilatı" olarak ve 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18- (1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumludur. İl afet ve acil durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan veya yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanır. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm kadroları dahilinde vali tarafından1 atanır. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi Başkanlık ve vali tarafından yapılır.

(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarım yapmak.

b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak.

c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak.

ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve haşan tespit etmek veya ettirmek.

d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.

e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek.

ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak.

ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak.

j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.

k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır.

(4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülür."

MADDE 11- 5902 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri !

MADDE 19- (1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi geçemez."

MADDE 12- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinden çıkarılmıştır.

(3) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça her bir il müdürlüğü için ayrı ayrı belirlenir. İl afet ve acil durum müdürlüğü ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve esasları ile bu müdürlük personellerine ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının beş katma kadar çağırılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibariyle otuz yaşından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo koşullan ile Başkanlıkça belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu hizmetlerde elli yaşma kadar görev alırlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların aktif görev süreleri ile elli yaşın üzerinde aktif görevde bulunacaklara ilişkin şartlar ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin bütçesinden en az binde bir oranında ve diğer illerde ise il özel idarelerinin bütçelerinden en az yüzde bir oranında bu idarelerce, Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için harcama yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkartılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 13- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- (1) 31/12/2013 tarihi itibarıyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanım ve tasarrufunda bulunan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve alacaklar, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlık bünyesine alman il afet ve acil durum müdürlüklerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Aym tarih itibarıyla mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan ve il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanımında bulunan her türlü taşınmazlar Maliye Bakanlığınca Başkanlığa tahsis edilmek üzere Hazineye devredilmiş sayılır. Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan ilgili il özel idaresine tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır. Devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan, taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) İl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarında bulunanların görevi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlar ekli (2) sayılı listede ihdas edilen araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bu madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalırsa hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

b) İlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolarında bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlar mühendis unvanlı kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanlar veteriner hekim unvanlı kadrolara, diğer personel ise aym unvanlı kadrolara, bulundukları ilde Başkanlık taşra teşkilatı için ihdas edilen kadrolara halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(3) Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolanna atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıklari aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme ile ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde işçi statüsünde görev yapan personel sahip oldukları kadro ve pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiş sayılır.

(5) Başkanlığın taşra teşkilatlanmasına ilişkin olarak teşkilat, personel, her türlü taşınır devri ile taşınmazlar ve diğer hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı yetkilidir.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sımf, unvan ve derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur."

MADDE 14- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar, 3152 sayılı Kanunun 28/A maddesine göre kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Söz konusu işlere ilişkin kaynakların devir tarihine kadar kullanılmayan kısımları İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına ödenir ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen bu tutarlar karşılığım bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme, kaynağın gönderildiği ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarıdır. Bu Kanunla tüzel kişiliği sona erecek il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak organize sanayi bölgelerindeki tüm hak ve yetkileri yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir."

MADDE 15- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Yatınm ortaklıkları tarafından belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda imtiyaz tanıyan pay ihracında 6102 sayılı Kanunun 360 inci maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz."

MADDE 16- Bu Kanuna ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar 112 Acil Çağrı hizmetlerinde kullanılmak üzere ihdas edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 17- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (II) sayılı Cetvelin 9 uncu sırasında yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı," ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıkları," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

Teklif ile ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesinde çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmaktadır.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde değişiklik yapılarak; engelli ya da süreğen hastalığı bulunan çocuklar diğer çocuklara göre tekrarlayan hastalıklara yakalanma riski, tedavi şekli, süresi ve iyileşme oranı yönüyle farklılık gösterirler. Bu çocukların daha sık hastalanması ve tedavi süresinin daha uzun olması nedeniyle çalışan ebeveynin yıllık izin hakkı dışında ek süreli izin kullanıma ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca bu çocukların hastalıklarının daha komplike seyretmesinin getirdiği ek yük nedeniyle bakımları özellik arz etmekte ve ev koşullarında tedavisi yapılsa dahi yakın bakım gerektirmektedir. Mevcut düzenlemede çalışan ebeveynin yıllık izin hakkı dışında mazeret izni alması idarenin inisiyatifine bırakılmıştır. Ayrıca ek süreli bir izin hakkı da bulunmamaktadır. Bu durum çeşitli mağduriyetlere neden olmaktadır. Teklif edilen düzenlemeyle engelli ya da süreğen hastalığı bulunan çocuğun tedavi ve bakımının daha etkin yapılabilmesi amaçlanmış ve bu amaçla hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde 657 sayılı Kanun uyarınca çalışan ebeveynlerden birinin çocuğunun bakımının yapılabilmesi için mazeret izni kullanma hakkı getirilmiştir.

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun büyükşehir belediyelerinin kurulması, büyükşehir kurulan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına dair hükümleri, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 3294 ve 4562 sayılı Kanunların düzenleme alanlarında doğacak hukuksal boşlukların giderilmesi amacına yönelik olarak söz konusu kanunlarda değişiklik yapılması amaçlanmıştır.

Diğer taraftan, Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ilişkin iş ve kaynakların; uygulama birliği sağlanması, işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada rtaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından farklı İdarelere devredilmesi yerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Ayrıca 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda yapılması düşünülen değişiklikle, üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanının İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olması yönünde düzenleme yapılması amaçlanmıştır.

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Afet risk ve tehlikesi altında bulunan ülkemizde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 17/12/2009 tarihinde faaliyete geçmesi ile birlikte afet yönetimi anlamında bütünleşik afet yönetim sistemi benimsenmiştir. Bu sistemin en önemli unsurlarından biri yerelde etkin ve verimli bir sistem kurmak olup bunun en önemli ayağını da yerel teşkilat yapısı oluşturmaktadır. 6/12/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile büyükşehir belediyesi olan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. 5902 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre, il özel idaresi bünyesinde bulunan il afet ve acil durum müdürlükleri açısından büyükşehirlerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılıyor olması büyükşehirlerdeki il afet ve acil durum müdürlükleri bakımından bağlılık ve buna bağlı bir dizi idari sorunu da beraberinde getirmektedir. Büyükşehirlerdeki il afet ve acil durum müdürlüklerinin bağlılık sorununu giderirken ülke genelinde daha etkin ve güçlü bütünleşik afet yönetimi sisteminin yerelde kurulabilmesini sağlamak üzere kanuni düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Afet doğası gereği yerel nitelikte olup afet risk ve tehlikeleri de ağırlıklı olarak yerel karakter taşımaktadır. Bu nedenle afetlerle mücadelede ve afet ve acil durumlara müdahalede yerel kapasitenin gücü ve yetkinliği büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı olarak kurulmuş olan il afet ve acil durum müdürlükleri, büyükşehirlerde il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin sona ermesi sonucunda bu Kanun Teklifi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatı olarak valiye bağlı daha güçlü ve etkin bir şekilde yeniden yapılandınlmaktadır. '

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu md. 48/2 ile yatırım ortaklıklarında imtiyaz öngörülmesine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunundan farklılaşan hükümler getirilmesi imkanı Sermaye Piyasası Kuruluna verilmiştir. Yatırım ortaklıklarında imtiyaz öngörülmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öncelikli olacağı sonucunu, Türk Ticaret Kanunun 210 ve 330 uncu maddeleri de desteklemektedir. Buna bağlı olarak da yatırım ortaklıklarının SPKn. md. 49/1.d hükmü uyarınca esas sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun hale getirmeleri gerektiği açıktır. Bununla birlikte, konunun ikincil düzenleme ile çözüme kavuşturulması, özellikle 6362 sayılı Kanun öncesinde oyda imtiyazı bulunan yatırım ortaklıklarının kazanılmış haklarının korunması noktasında tereddütler ve ortaklıklar bazında farklı yorum sorunları aşanmasına sebebiyet verecek nitelikte görüldüğünden, konuya kanuni bir düzenleme ile belirlilik kazandırılmasının da faydalı olacağı inkar edilemez. Bu anlayışla, kazanılmış hakların korunması, yatırım ortaklıklarında zorunlu olan kurumsallaşma ve profesyonel yönetimin garanti altına alınması amacıyla bu konuda önemli bir araç olan oyda imtiyaz ile belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazında sınırlamaya gidilmesi isabetli görülmeyerek, olası tereddütleri gidererek süreci hızlandırmaya imkan tanımak amacıyla yatırım ortaklıklarında 6102 sayılı Kanun'un 360 inci maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanmayacağı hususuna açıklık kazandırılmıştır.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2016 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : | Haber Yazılımı: CM Bilişim